bg

Кампания

Стикер

Кампания за предотвратяване престъпленията срещу природата „Аз пазя горите и орлите на България“

 

„Ако едно дърво в гората падне и наоколо няма кой да го чуе, издало ли е то звук?“ - попитал философът. 

Ние можем да си зададем подобен въпрос: Ако незаконни действия срещу дивата природа се извършват, без никой да говори за тях, те случили ли са се наистина? В тази връзка бихме се запитали какво тогава е необходимо, за да предотвратим тези престъпления?

Престъпленията срещу природата са проблем, на който до скоро не беше обръщано необходимото внимание. Въпреки, че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна) както и от Европейското и Българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че вследствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол. Видът се счита за изчезнал у нас, основно заради бракониерски набези. 

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски отстрел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени вид от дивата флора или фауна, без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000  и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?

Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и съдейства на институциите.

Цели на кампанията

Кампанията се провежда за пета година и има за цел да даде гласност на престъпленията срещу природата. Това е необходимо, за да се насърчат хората, чиято работа е директно свързана с разкриването на такъв тип нарушения, а също и будните граждани, които стават свидетели на подобни актове.  Акцентирането върху подобни случаи е причина за изостряне на вниманието и чувствителността по темата.  

В първите четири издания на кампанията от  2014 до 2017 г. бяха получени 42 номинации:

-   15 на служители в държавни горски и ловни стопанства и регионални дирекции по горите

-    6 на служители в Регионални инспекции по околното среда и водите

-    8 на служители в различни структури на МВР

-    1 на служител в Агенция „Митници“

-   3 на журналисти

-   6 на любители на природата

- 2 на служители в неправителствени организации

Изисквания към кандидатите

Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ като номинира както себе си, така и колега или познат. Кандидатства се с попълване на формуляра по-долу на kampania@eagleforests.org. Документи, показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др., е важно да се приложат, тъй като те удостоверяват действията, предприети от кандидата.

Кандидатите са разделени в две групи:

1.  Професионалисти – хора, които са служители на институции (напр. ДГС/ ДЛС, РПУ и т.н.)

2.  Любители – активни граждани, които не принадлежат към институция или организация, която е свързана с разследването, предотвратяването или друга дейност, отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа.

Без значение от коя част на България е кандидатът, с какво се занимава и какво е престъплението, за което има информация, важното е да се подаде сигнал и да се направи необходимото проблемът да бъде спрян!

Номинации се изпращат на адрес: kampania@eagleforests.org до 30.04.2018 г. Важно е да бъдат изпратени и данни за контакт на кандидата: имена, адрес, електронна поща и телефон.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от представители на БДЗП, ИАГ и журналист с отношение по темата. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страниците на ИАГ и БДЗП през ноември 2017 г.

Критериите, по които ще бъдат оценявани номинациите са:

-    Природозащитна значимост

-    Социален ефект

-    Инициативност

-    Познаване законодателството

-    Оригиналност в подхода

-    Мащабност

-    Постоянство

Награди

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ предоставя всяка година 10 награди по 150 лв. и плакет за всеки награден. 

Важно е да се отбележи, че целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай на незаконни действия, сигнали трябва да се изпращат до отговорните институции. Ние бихме могли да съдействаме със съвет коя институция отговаря за даден случай.

Кампанията се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.

 

 

 

Снимки:

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook